första mötet

Det första mötet handlar bland annat om att se hur personkemin stämmer och att undersöka vad du eller ni önskar hjälp eller stöd att förändra.  Ibland får du/ni även med Er olika formulär att fylla i som underlag.

Känns allt rätt från båda parter bokar vi ytterligare ett till fyra möten där fortsätter vi kartlägga problematik, resurser och hinder samt tillsammans planerar och kommer överens om behandlingens tid, upplägg och mål.
En psykoterapi kan vara olika lång och ha olika inriktning men vanligtvis träffas man en gång  per vecka under 10 veckor upp till flera år. Det är viktigt att överenskommelsen känns bra för båda parter.

Sättet att behandla problem och deras bakgrund är unikt för varje individ. Min ambition är att lära känna och förstå dig/er  så djupt och helt som möjligt, att gå in i kontakten utan fördomar och förutfattade meningar och att ge dig/er min fulla och odelade uppmärksamhet.

SAMTALET
 

Psykoterapi är en samtalsform som utgår från forskning om hur vi människor tänker, känner och handlar. Samtalet förs i form av en dialog,
alltså ett aktivt samarbete mellan dig och mig.
Du har en unik kunskap om just din situation och dina problem medan 
jag som psykoterapeut har en generell kunskap om människor och mänsklig förändring och kan därigenom hjälpa dig både praktiskt och teoretiskt.
Utgångspunkten i samtalet är konkreta, känsloladdade situationer. Syftet är att du ska upptäcka dina invanda mönster vad gäller tankar, känslor och handlingar. På detta vis blir det möjligt att gå vidare och förändra negativa mönster i en mer positiv riktning.

I psykoterapin uppmärksammas och bearbetas tankar, känslor, impulser, återberättade minnen och drömmar, ja, allt som kommer upp i samtalet. Genom detta är det möjligt att efter hand förändra inre processer och tillstånd. Bilden av oss själva och vår historia kan modifieras och successivt förstås på nya sätt.
 På så vis kan ångest, oro och stress lindras eller botas. Livsleda, tomhet och osäkerhet kan begränsas eller avhjälpas. Fobier och tvångstankar kan minska eller klinga av. Ätstörningar och sömnproblem avta eller upphöra. Listan på diagnoser och symptom kan göras lång. Orsakerna och bakgrunden är emellertid unik för varje individ.

För din trygghet vill jag även informera om att jag givetvis arbetar under sekretess. Det innebär att jag inte för någon information om dig vidare utan att ha fått ditt medgivande. Jag ber dig också att inte prata om de personer du ser på mottagningen.
 

Kvalitetssäkring
 

Som legitimerad psykoterapeut följer jag de riktlinjer och lagar som gäller. Att vara legitimerad som psykoterapeut betyder att man står under socialstyrelsens kontroll och lyder under hälso- och sjukvårdslagen. Alla legitimerade psykoterapeuter är enligt lag skyldiga att föra journal på sina klienter. Därför behöver jag få namn, adress och personnummer. Journalen förvaras på ett betryggande sätt enligt gällande föreskrifter.

Jag har kvalificerad regelbunden handledning som ytterligare ett sätt att säkra kvalitén och håller mig uppdaterad vad gäller forskning inom det psykoterapeutiska området.

"Låt inte andras beteende störa din inre frid” Dalai lama