Olika Behandlingsmetoder

Inom terapi finns det en rad olika läror och teorier, här nedan beskriver jag kortfattat några olika tillvägagångssätt. Jag arbetar utifrån psykodynamisk och KBT- inriktad psykoterapi med en existensiell touch. Jag integrerar gärna inslag från olika terapeutiska inriktningar för att hjälpa dig på bästa sätt. Målet med terapin är  att du skall få ökad förståelse och kunskap om dig själv för att bättre kunna hantera och påverka livet samt dina relationer.


Psykodynamisk terapi

Dynamisk psykoterapi syftar till att ge individen en ökad förståelse för bakomliggande orsaker. Vi fördjupar oss i hur dina erfarenheter påverkar dina känslor och ditt liv. 
Behandlingen har som målsättning att stödja och stärka din förmåga att hantera känslor, både hur de påverkar ditt  inre och hur det påverkar dina relationer till andra. De inre bilder som individen skapat om sig och betydelsefulla personer i omvärlden är viktiga att utforska och begrepp som brist, behov, konflikt och ambivalens är centrala. 

Målsättningen kan beskrivas som en strävan att erbjuda patienten något han eller hon tidigare lidit brist på såsom - en tillitsfull relation - möjlighet att uppleva omvärlden som god - en möjlighet att uppleva att hans eller hennes goda sidor övervinner de onda eller negativa. I terapirelationen kan patienten "iscensätta" tidigare traumatiska upplevelser och i samspelet med terapeuten uppleva nya lösningar och lösningsmöjligheter.


emotionellt fokuserad parterapi

I en kärleksrelation förväntar man sig att ge och få kärlek, närhet, sex, omtanke, stöd, uppskattning, engagemang, trygghet, gensvar, förståelse mm. När man inte når fram till sin partner eller upplever att det partnern borde ge uteblir kan man reagera på olika sätt. Det är vanligt att man visar sin frustration genom ilska och irritation eller genom att bli tyst och dra sig undan. Båda kämpar för relationen men på helt olika sätt och man förstår inte varandra utan börjar tänka negativa tankar om sig själv och den andre. Det finns stor risk att paret i varje ny kritisk situation upprepar samma mönster vilket innebär att avståndet växer och tron på relationen börjar gå förlorat.

EFT är en parterapi metod där vi arbetar tillsammans för att se och förstå samspelsmönstret båda parter är inblandade i. Mönstret blir den gemensamma fienden, inte partnern. Bit för bit ökar förståelsen för både det egna och partnerns agerande och känslor. Underliggande känslor handlar ofta om otillräcklighet, värdelöshet, längtan, ensamhet och ledsenhet. När man kan uttrycka sina innersta behov och önskemål till partnern och det mottas med respekt och öppenhet, förändras samspelsmönstret. Ett förtroende växer fram som främjar dialog, intimitet och vi-känsla. Det destruktiva mönstret ersätts med ett konstruktivt. EFT fungerar bra på alla par som känner ett engagemang i sin relation och vill fortsätta leva tillsammans. Forskning visar att problemens svårighetsgrad inte är avgörande för parterapins framgång. Det har större betydelse att det finns en motivation att förändra relationen och att kontakten med terapeuten fungerar bra. Man får räkna med 8-17 samtal, ibland fler. 


Kognitiv beteende terapi (kbt)

Kognitiv terapi går ut på att lösa problem och generera problemlösningsstrategier för framtiden. Vi undersöker hur dina inlärda beteenden och dina tankar påverkar ditt liv. Behandlingen har en tydlighet vad gäller mål och tidsram.
Mellan terapisessionerna får du hemuppgifter som vi gemensamt kommit överens om. Det kan vara allt från att inhämta mer kunskap i något ämne till att testa ett nytt beteende i en specifik situation.
Samtalen och hemuppgifterna hjälper dig att nå de uppsatta målen. Dessutom får du tillgång till olika mentala verktyg för att hantera framtida problem. Efter avslutad terapi brukar vi boka in ett eller ett par uppföljande samtal innan du går vidare i livet på egen hand.


compassion fokuserad terapi (KBT)

Psykoterapi med fokus på medkänsla och omtanke (CFT), handlar om att kunna leva sig in i sitt eget och andras lidande. Man tränar att öka sin medkänsla med det lilla barnet man en gång var och de mönster som då skapades. Compassionfokuserad terapi (CFT) är en KBT-terapi med inslag från anknytningsteori, evolutionsteori, hjärnforskning och buddhistiska meditationer.

Ökad medkänsla mot sig själv och andra är användbart i många sammanhang, vid kris i livet, traumatiska erfarenheter, förlust av anhöriga eller då tillvaron känns tung och stressad. I terapin tränar man ett varmt och omhändertagande förhållningssätt till sig själv och andra, en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. Man jobbar med tankar, känslor och beteenden för att bygga upp en inre trygghet som behövs för att kunna möta rädslor och genomföra långsiktiga förändringar.


"Falling down is a part of life getting back up is living" Jose N.Harris